Časté dotazy

Chci se zeptat, zdali stačí, abych měl oprávnění pro práce ve výškách pouze já jako majitel firmy, nebo zda ho musí mít každý zaměstnanec.

Pokud byste práce ve výškách vykonával pouze Vy, postačí Vaš osvědčení. V případě, že bude tyto práce vykonávat některý z Vašich zaměstnanců, Vy, jakožto zaměstnavatel, jste povinen zajistit ochranu a bezpečnost zdraví zaměstnanců při práci s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví. V tomto případě, kdy Vaši zaměstnanci vykonávají práce ve výškách jste povinen zajistit školení, ověření znalostí a praktické zaučení pracovníků o bezpečném provádění prací v potřebném rozsahu. Zároveň musíte svým zaměstnancům poskytnout osobní ochranné prostředky, které je musí chránit před riziky při práci.

Mám zájem o jakoukoliv práci ve výškách ale nemám k tomu potřebný kurs. Co je k tomu potřeba?

Stačí úspěšně absolvovat školení, zahrnující vedle seznámení s platnou legislativou, materiály i praktické zaučení (pohyb ve vertikálách, použití POZ atd.) a úspěšně zkoušku – ověření znalostí. Po absolvovní takovéhoto kurzu nejenže získáte Osvědčení o odborné způsobilosti k vykonávání činností ve výškách a nad volnou hloubkou, ale hlavně získáte praktické znalosti a dovednosti sloužící k bezpečnému pohybu ve výškách.

Rád bych u Vás touto cestou získal informace o Vámi pořádaném školení výškových specialistů. Zajímá mě, zda se tohoto školení mohu jako začátečník zúčastnit.

Samozřejmě, že ano. Školení se můžete zúčastnit bez ohledu na vstupní znalosti. Učíme od úplného počátku, stejně tak jako doplňujeme znalosti lezců s mnohaletou praxí. Vězte, že mnohdy je mnohem snazší zaučit úplného nováčka, než zbavit “ostříleného pradála” špatných bezpečnostních návyků.

Doslechl jsem se, že k provozování výškových prací na živnostenský list, již nestačí jenom - ``Osvědčení odborné způsobilosti k provádění výškových prací``. Držitel takového osvědčení je oprávněn vykonávat veškeré výškové práce v souladu s vyhláškou ČBÚ a ČÚBP 324/90 Sb., ale příslušný živnostník by měl být ještě vyučen v příbuzném oboru. Můžete mi to prosím objasnit.

Osvědčení odborné způsobilosti Vás opravňuje k výkonu takovéto činnosti. Nejlépe bych to přirovnal k řidičskému průkazu, který Vás opravňuje k řízení motorového vozidla, ale v případě, že byste chtěl provozovat autodopravu, musel byste si pořídit i koncesní listinu k provozování služeb v autodopravě. Pokud byste však pracoval jako řidič pro někoho, kdo je držitelem koncesní listiny, stačil by Vám pouze řidičský průkaz (průkaz řidiče referenta či profesní osvědčení řidiče).

Stejně je tomu i v oblasti výškových prací. Pokud budete zaměstnancem firmy, která se zabývá ať již pouze výškovými pracemi či veškerými stavebními a montážními pracemi a budete vykonávat výškové práce, vystačíte si pouze s “Osvědčením odborné způsobilosti k vykonávání výškových prací”.

V případě, že byste chtěl “dělat na sebe” musíte si vedle osvědčení o odborné způsobilosti vyřídit i živnostenský list na danou činnost. V tomto směru si Vás dovolím odkázat na Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání. Bohužel již několik let není možné získat živnostenský list na výškové práce, neboť výškové práce už nejsou považovány jako živnost, ale pouze jako “doprava” na pracoviště. Vám tedy nezbývá, než si vybrat činnost, které se chcete věnovat. Například chcete-li natírat fasády, měl byste mít živnostenský list na malířské, natěračské a lakýrnické práce. Pokud k tomu chcete nahazovat omítku, pořiďte si ŽL na zednické práce.

Takovýto postup je poněkud komplikovaný a hlavně se Vám prodraží (za každý ŽL musíte platit). Proto si mnozí “výškaři” nacházejí i jiná řešení. Předmětem jejich živností pak bývají: oprava, údržba, servis, montáž nebo dokončovací stavební práce a jiné. Závisí pak na podání Vašich služeb, vlastní iniciativě se meze nekladou.

Doporučuji prostudovat si seznam živností vázanýchřemeslnýchvolných a koncesovaných.

Rad bych se dotazal zdali mohu vykonavat vyskove prace, kdyz mam tri roky prukaz CHS.

Průkaz Českého horolezeckého svazu není dokladem Vaší odborné způsobilosti, ale pouze dokladem toho, že jste členem občanského sdružení – ČHS. Proto takovýto průkaz nemá pro potřeby bezpečnosti práce žádný význam.

Lze kupovat matroš pro práci ve výškách ve sportovních obchodech?

Ano, ve sportovních obchodech pořídíte jak horolezeckou výstroj tak i osobní ochranné prostředky proti pádu. Musím Vás však upozronit na některé věci, na které je nutné si dát pozor:

  • personál takovýchto obchodů v drtivé většině případů se vyzná spíše v nabízeném oblečení a mnohdy nerozlišuje mezi horolezeckou výstrojí a OOPP proti pádu. Proto Vám může prodat sportovní výrobek v domnění, že se jedná o pracovní vybavení jen proto, že ta vidí vyražený certifikat UIAA
  • rovněž se stává, že prodavači sami neumějí s výrobkem zacházet a nemohou Vás tedy o jeho použití poučit
  • často nedodají k POZ evidenční list výrobku a Vám pak vznikají potíže při odborných periodických prohlídkách o výstupní kontrole před dodáním ke koncovému uživateli nemluvě
  • pohlídejte si, abyste k výrobku dostal i český návod k obsluze
Mám zájem o vámi nabízené horolezecké školení.

Veškeré informace naleznete v sekci školení a v předchozích řádcích.

Jenom bych rád upozornil na skutečnost, že se nejedná o horolezcká školení. Mnoho lidí se mylně domnívá, že výškové práce mohou vykonávat pouze horolezci a vidí-li lano a karabiny hned se domnívají, že se jedná o horolezce. Horolezectví je sport, který má s naší činností jen málo společného. Horolezci zdolávají stěny, pokořují hory, ale důvodem pobytu pracovníků ve výškách je vykonání práce. Na své pracoviště se dostávají s použitím prostředků podobných prostředků užívaných horolezci, ale nejedná se o totéž vybavení (jiné požadavky a normy jsou zapotřebí pro horolezeckou výzbroj a jiné pro prostřeky osobního zabezpečení proti pádu).

Je možné kurz považovat za rekvalifikaci ? Jaký doklad o absolvovaném kurzu se získá?

Rekvalifikací se rozumí získání určité nové dovednosti či dovedností, znalosti nebo souboru znalostí pro výkon jiné práce (činnosti, funkce) než té dosavadní. Získání osvědčení o odborné zůsobilosti zvyšuje uplatnění držitele takového osvědčení na trhu práce. Ačkoliv se nejedná o rekvalifikační program akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nýbrž o školení ve smyslu Vyhlášky č 324/1990 Sb., lze jej tedy za rekvalifikační kurz považovat.

Na základě Vyhlášky ČBÚ a ČÚBP číslo 324/1990 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích. V § 2 (Výklad pojmů) se dozvíte v písmenech:

r) instruktorem horolezecké (speleologické) techniky je pracovník oprávněný provádět školení a ověřování vědomostí a dovedností potřebných k provádění výškových prací pomocí horolezecké (speleologické techniky)

s) horolezeckou (speleologickou) technikou je praktické používání vědomostí, dovedností, technických prostředků a zařízení sportovního lezectví pro provádění stavebních prací ve výškách a nad volnou hloubkou

t) horolezeckou (speleologickou) kvalifikací je soubor vědomostí a dovedností, které umožňují bezpečné používání horolezecké (speleologické) techniky

Absolvent kurzu získá Osvědčení o odborné způsobilosti k vykonávání prací ve výškách a nad volnou hloubkou.

Lze kurs zaplatit v ramci rekvalifikace pres UP?

Ano, závisí pouze na dohodě s Úřadem práce v místě Vašeho bydliště. V současné době jsme na základě dohody o zabezpečení rekvalifikace partnerem pro rekvalifikace Úřadu práce Svitavy.

Nejsem příliš spokojen s kvalitou školení ve výškách a s výběrem pracovníků ve výškách v naší firmě. Je možné tyto otázky konzultovat, případně zajistit poradenství, případně přezkoušení?

Na všechny Vaše dotazy mohu odpovědět kladně, všechny tyto služby poskytujeme ať již přímo, či prostřednictvím přizvaných specialistů.

Je možné, abych se se kurzu zúčastnit i jako idividuální zájemce a ne jako firma?

Kurz je přístupný všem zájemcům bez ohledu na to, zda se jedná o fyzické osoby nebo zaměstnance právnické osoby.

Je omezen počet frekventantů na jednom kurzu? Jmožné absolvovat kurz i během víkendu?

Počet frekventantů omezen není. S přibývajícím počtem frekventantů se zejména praktické části kurzu účastní více instruktorů tak, abychom byli schopni zajistit kvalitní výuku a individuální přístup každému účastníkovi. Závisí však na rozhodnutí vedoucího výcviku, zda povede kurz s větším množstvím frekventantů (instruktorů), či zda jej rozdělí na několik různých kurzů.

Každopádně tři účastníci nejsou důvodem k dělení kurzu.

Kurz je možné vést i během víkendu. Vše závisí pouze na domluvě.