Již více než 18 let poskytuje Lezectví.cz služby BOZP se zaměřením na pracoviště s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. Jedná se o kurzy pro výškové práce, prodej OOP proti pádu, revize OOP a další služby.

SPOLUPRACUJEME

Lezectví.cz je členem CRAA – České asociace pro aktivity a práce ve výškách

SLOVO ÚVODEM

S pokračující industrializací spojenou s výstavbou výškových budov a dalších objektů, se zvyšuje i poptávka po kvalifikovaných pracovnících, plně schopných bezpečně, efektivně vykonávat činnosti ve výškách a nad volnou hloubkou, či v místech přístupných pouze pomocí lanových technik. Nároky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci ve výškách pak zvyšují požadavky na odbornou přípravu těchto pracovníků.

Nejasná právní úprava a přenesení odpovědnosti za provedení školení na zaměstnavatele způsobily, že po roce 2005 začal “výškové práce” školit skoro každý, aniž by k tomu měl dostatečné praktické zkušenosti, odborné znalosti a pedagogické schopnosti. Skutečnost, že mnozí takovíto instruktoři nerozlišují například mezi sportovními karabinami (podle normy EN 12275) a spojkami (podle EN 362), je zanedbatelným detailem ve srovnání s tím, že po “odškolení” tříhodinového kurzu, vypustí do světa výšek řadu naprosto nedostatečně připravených “odborně způsobilých” výškových pracovníků.

Reakcí na takovýto stav a snahou o nápravu, bylo založení Školicího a výcvikového střediska Lezectví.cz, u jehož zrodu stáli Miroslav Šamša, s téměř dvacetiletou praxí v báňských záchranných sborech a Ondřej Belica, se svými zkušenostmi získanými v požární ochraně a při poskytování služeb BOZP se zaměřením na práce a záchranu ve výškách a nad volnou hloubkou. Ti standardizovali kurzy podle úrovní a podle těchto standardů v následujících letech školili. Správnost takového přístupu se záhy potvrdila, a když v roce 2017 vešly v platnost profesní kvalifikace Technik pro práce ve výškách a nad volnou hloubkou a Instruktor pro práce ve výškách a nad volnou hloubkou, byli druhým subjektem, který získal autorizaci na tyto profesní kvalifikace.

Předmětem činnosti Školicího a výcvikového střediska Lezectví.cz je školení BOZP pro práce a záchranu ve výškách a nad volnou hloubkou; tedy výchova a výcvik výškových pracovníků (průmyslových lezců), záchranářů – lezců, hasičů – lezců a strážníků – lezců, v poslední době módně nazývaných výškovými specialisty. S touto činností se pojí i další služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jako poradenská a konzultační činnost, revizní činnost a prodej osobních ochranných prostředků proti pádu z výšky. Jistá pozornost je věnována i rekreačním lezcům a nadšencům pro adrenalinové programy.

Ing. Ondřej Belica, DiS.