Hasič lezec

Do činnosti hasičů spadá i záchrana z výšek a hloubek. V poslední čtvrtině minulého století byl utvořen institut hasič lezec (tehdy vyšel Rozkaz náčelníka hlavní správy Sboru požární ochrany MV ČR č. č. 34/1990). Pomyslnou revolucí pro institut hasič lezec byl v novém miléniu Pokyn č. 2 generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR a náměstka MV č. 2/2003, kterým se stanoví zřizování lezeckých družstev a lezeckých skupin. Ten vedle lezeckých družstev a skupin HZS ČR, povolil jednotkám HZS podniků, SDH podniků a SDH obcí zřizování lezeckých družstev a skupin. Ve stejném duchu byl i Pokyn generálního ředitele HZS ČR a náměstka MV č. 18/2006, kterým se stanoví zásady zřizování lezeckých družstev a lezeckých skupin a vybavení a odborná příprava jednotek požární ochrany pro práci ve výšce a nad volnou hloubkou. Obdobně na to nahlíží i stávající platný předpis, tedy Pokyn generálního ředitele HZS ČR č. 46/2011, kterým se stanoví zásady zřizování, odborná příprava a vybavení lezeckých družstev a lezeckých skupin pro práci ve výšce a nad volnou hloubkou.
Vzhledem ke skutečnosti lezci HZS ČR (tedy HZS krajů) procházejí odbornou lezeckou přípravou pouze ve vzdělávacích zařízeních HZS ČR, je tento náš kurz určen zejména zaměstnancům jednotek požární ochrany podniků (HZS podniků) a členům sborů dobrovolných hasičů (jednotek sborů dobrovolných hasičů). Přesto se však i v řadách státních hasičů objevili lezci, kteří nad rámec svých povinností u nás kurz hasiče lezce absolvovali a rozšířili tak své znalosti a dovednosti.
Školení a výcvik hasičů lezců probíhá podle osnov HZS, je však doplněna o mnohé prvky z kurzu záchranář – lezec tak, aby absolvent kurzu byl schopen zasahovat ve výškách a nad volnou hloubkou nejen v systému požární ochrany. V rámci kurzu navštěvujeme i podniky, kde frekventanti pracují, nebo lokality ve kterých působí, abychom je mohli připravit na zásahy vyplývající ze specifik jejich působiště.

Vstupní (pětidenní) školení obsahuje:
– zahájení kurzu,
– základní bezpečnostní předpisy pro práci ve výšce a nad volnou hloubkou,
– věcné prostředky požární ochrany pro práci ve výšce a nad volnou hloubkou,
– speciální transportní prostředky, zařízení pro vytahování a spouštění,
– zdravotnická příprava,
– základní lanová technika,
– praktický výcvik,
– ověření znalostí.
Pozn.: Obsah školení uvedený na webu je pouze rámcový, podrobnou osnovu obdrží absolvent společně s dalšími dokumenty. Součástí školení je i zaměření na specifika oblastí, ve kterých frekventant působí (městská zástavba, horský terén, krasová oblast atp).

Požadavky na frekventanty:
– dovršení věku osmnácti let
– dobrý zdravotní stav *
– doporučení či pověření velitele/starosty příslušné JPO (u podnikových hasičů absolvování základního odborného kurzu)**
– trestní bezúhonnost***

*) Lékařské potvrzení, že jmenovaný je schopen vykonávat činnost záchranáře – lezce. Důrazně se doporučuje, aby frekventant splňoval zdravotní požadavky v souladu s nařízením vlády č. 352/2003 Sb. o posuzování zdravotní způsobilosti zaměstnanců jednotek hasičských záchranných sborů podniků a členů jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí nebo podniků.
**) Doporučení musí být v písemné formě a musí splňovat všechny potřebné náležitosti.
***) Čestné prohlášení podepsané frekventantem, že získané znalosti a dovednosti nevyužije k trestné činnosti.