Překlady a korektury odborných textů

Za bezpečné jsou považovány takové výrobky, které za běžných podmínek pod dobu stanovenou výrobcem nepředstavují pro uživatele nebezpečí a minimalizují další rizika pro jeho bezpečnost a ochranu zdraví. Ten proto potřebuje být seznámen s vlastnostmi výrobku, dobou jeho životnosti, způsobu použití a mnohými dalšími informacemi, které mohou mít vliv na bezpečnou a spolehlivou funkci výrobku. Potřebné údaje a informace poskytuje výrobce v návodu použití. Ten proto musí být v českém jazyce [§ 3, odst. 1, písm. a), zákona č. 102/2001 Sb.] a hlavně musí být dostatečně srozumitelný [čl. 11, Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 o osobních ochranných prostředcích]. V případě osobních ochranných prostředků proti pádu to platí dvojnásob.

Ačkoliv se jazykové znalosti české populace neustále zvyšují, neznamená to, že každý překladatel či tlumočník orientuje v problematice ochrany před pádem z výšky nebo do hloubky nebo že se vyzná v odborné terminologii. Ostatně překlady technických norem či evropských směrnic nebo katalogy výrobců/prodejců jsou toho jasným důkazem. V překladech návodů se tak mnohdy objevují naprosté nesmysly nebo dokonce pokyny, které jsou v rozporu s originálním zněním návodu.

Lezectví.cz provádí překlady návodů k výrobkům, bezpečnostních směrnic a dalších dokumentů ve vztahu k problematice BOZP či OOP týkajících se prací ve výškách a nad volnou hloubkou z anglického jazyka do češtiny, stejně jako korekturu českých textů či překladů z angličtiny, polštiny, ruštiny či slovenštiny.