Vymýtání ďábla

Život a zdraví člověka jsou těmi nejvyššími hodnotami, které je potřeba náležitě chránit. Ovšem i při jejich ochraně je nezbytné používat zdravý rozum a brát v potaz některé další právní předpisy. Jimi mohou být například Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, který v Čl. 2, odst. 4 říká, že “každý občan může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá.”
Nebo prakticky totéž v usnesení Předsednictva ČNR (ústavní zákon) č. 2/1993 Sb., listině základních práv a svobod (“Každý může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá.” [Čl. 2, odst. 3]), kde navíc v Čl. 4, odst. 1, stojí, že “povinnosti mohou být ukládány toliko na základě zákona a v jeho mezích a jen při zachování základních práv a svobod.”

Často tak dochází k situacím, kdy jsou zhotovovatelé prací (subdodavatelé, zaměstnanci na pracovišti jiného zaměstnavatele atp.) omezováni nesmyslnými zákazy či příkazy vzniklými na základě domněnek či neznalosti “bezpečáků” (např. že musí používat pouze jimi stanovené, byť neexistující OOP, jak třeba bezpečnostní postroj, že ženy nesmějí pracovat s motorovou řetězovou pilou, že se nesmí lano kotvit kolem komínových hlav, že se nesmí užívat karabiny se šroubovací pojistkou, že není možné použít osobní ochranné prostředky proti pádu a namísto jich použít kolektivní ochranu atp.).
V takovýchto případech nabízí Lezectví.cz pomoc, ať už v podobě vypracování zprávy vyvracející tyto omyly, zpracování nenapadnutelného technologického postupu, anebo přímého jednání s dotyčným “bezpečákem”. V žádném případě není smyslem této služby umožnit porušování principů BOZP nebo ustanovení právních předpisů, ale zabránit vzniku případných rizik vytvořených nevhodným postupem nebo použitím dalšího, nevhodného, ochranného prostředku (“OOP musí být navržen a vyroben tak, aby za předvídatelných podmínek použití nevznikala rizika ani další rušivé faktory.” [Příl. II., 1.2.1., Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 o osobních ochranných prostředcích]).