Výškový pracovník využívající OOP

Za práci ve výškách a nad volnou hloubkou se považuje práce a pohyb pracovníka, při kterém je ohrožen pádem z výšky, do hloubky, propadnutím nebo sesutím. Při takovéto činnosti musí být pracovník zajištěn proti pádu kolektivním zajištěním (technické konstrukce – lešení, záchytné sítě atd.) nebo osobním zajištěním (zachycovací postroj, lano atd.). Takovéhoto zajištění je zapotřebí na všech pracovištích nad vodou nebo jinými látkami, bez ohledu na výšku, v jaké se pracoviště nebo komunikace nachází a od výšky 1,5 m na všech ostatních pracovištích a komunikacích.

Osobní ochranné prostředky proti pádu se používají zejména v těch případech, kdy charakter prací ve výškách a nad volnou hloubkou vyžaduje častou změnu pracovního místa ve vodorovném i svislém směru a použití technické konstrukce, zdvižné plošiny je problematické nebo dokonce nemožné.

Užívat osobní ochranné prostředky proti pádu a vykonávat činnosti ve výškách s využitím zádržných a záchytných systémů a hlavně systémů pracovního polohování mohou pouze osoby odborně způsobilé a k tomuto účelu řádně vyškolené. Třemi ze základních povinností zaměstnavatele jsou vyhledání rizik, která mohou ohrozit život a zdraví zaměstnanců při výkonu práce, vybavit zaměstnance OOPP, kterými musí být zaměstnanec chráněn v případech, kdy nelze rizika odstranit a zajistit zaměstnancům potřebná školení a kurzy požadované při výkonu jejich práce.

A právě k tomuto účelu slouží kurz Výškový pracovník využívající OOP. Záměrem tohoto kurzu je připravit pracovníky vykonávající práce ve výškách s využitím základních osobních ochranných prostředků proti pádům z výšky (v NV č. 362/2005 Sb. označené jako pracovní polohování). Absolvent kurzu je schopen samostatně vykonávat pracovní úkony ve výškách a nad volnou pohybu a transportu na pracoviště a to způsobem, aby po výstupu na pracoviště byl nadále schopen provádět odborné úkony, mnohdy stejně náročné nebo i náročnější než výstup na pracoviště a po jejich splnění pracoviště bezpečně opustil a to pomocí zadržovacích systémů, systémů pracovního polohování nebo záchytných systémů.

Dokladem jeho dovedností je Osvědčení odborné způsobilosti k provádění výškových prací s použitím OOP, které obdrží po absolvování školení a ověření znalostí. Platnost takového osvědčení je nutno prodloužit před uplynutím dvanácti měsíců na základě opakovacího školení a přezkoušení.

Vstupní (jednodenní) školení obsahuje:
– právní předpisy,
– BOZP,
– technické normy,
– věcné prostředky,
– kotvení,
– fyzika,
– první pomoc,
– uzlování,
– praktický výcvik,
– ověření znalostí.
Pozn.: Obsah školení uvedený na webu je pouze rámcový, podrobnou osnovu obdrží absolvent společně s dalšími dokumenty. Součástí školení je i zaměření na specifika jednotlivých odvětví výškových prací, dle zaměření a oboru frekventanta.

Požadavky na frekventanty:
– dovršení věku osmnácti let
– dobrý zdravotní stav *
– trestní bezúhonnost **

*) Lékařské potvrzení, že jmenovaný je schopen činností ve výškách a nad volnou hloubkou.
**) Čestné prohlášení frekventanta, že získané znalosti a dovednosti nevyužije k páchání trestné činnosti.