Záchranář lezec

Stejně, jako se zvyšují požadavky na výškové pracovníky a průmyslové lezce, roste i potřeba speciálních záchranářů, tedy záchranářů lezců. Nároky na ně kladené jsou poměrně vysoké a vychovat a vycvičit takovéhoto záchranáře lezce je úkol velice zodpovědný.
Naneštěstí se v poslední době lze velmi často setkat se neoprávněným užíváním pomyslného titulu záchranář-lezec. Nejedno občanské sdružení, nejedna složka či uskupení hovoří o záchranářích lezcích ve svých řadách. Mnohdy však jejich znalosti a dovednosti nedosahují ani desetiny ve srovnání s jejich sebevědomím. Takovíto jedinci, bez jakékoliv řádné lezecké a záchranářské průpravy, mohou ohrozit sebe i své okolí a vrhají tak špatné světlo na institut záchranáře lezce.
Naší snahou je sjednotit metodika školení, výchovy a výcviku záchranářů lezců všech složek a institucí tak, aby nositelé tohoto titulu jej nosili právem a byli tak opravdovými záchranáři-lezci, nikoliv pouze špatnými kopiemi hrdinů televizních seriálů. To by usnadnilo spolupráci jednotlivých záchranných složek, napomohlo by to vzájemnému uznávání jednotlivých kurzů a napomohlo by to přezkušování a ověřování znalostí a dovedností záchranářů lezců.
Kombinací znalostí a dovedností získaných během našeho působení v různých záchranných složkách a díky mnohaleté praxi, stanovili jsme minimum nutné pro školení záchranářů lezců.

Základní (desetidenní) školení obsahuje:
– právní předpisy,
– BOZP,
– technické normy,
– teorie lezectví,
– věcné prostředky,
– konstrukce a údržba lezecké techniky,
– fyzika,
– mechanika pádu,
– kotvení,
– teorie komunikace lezců na laně,
– uzlování,
– praktický výcvik,
– ověření znalostí a dovedností.
Pozn.: Obsah školení uvedený na webu je pouze rámcový, podrobnou osnovu obdrží absolvent společně s dalšími dokumenty. Součástí školení je i zaměření na specifika podmínek, ve kterých frekventant působí.

Požadavky na frekventanty:
– dovršení věku jednadvaceti let
– dobrý zdravotní stav *
– trestní bezúhonnost**

*) Lékařské potvrzení, že jmenovaný je schopen vykonávat činnost záchranáře – lezce. Žádoucí je podstoupit následující prohlídky: základní interní vyšetření, včetně RTG plic a EKG, včetně ergometrie, vyšetření oční, včetně vyšetření zorného pole a prostorového vidění, vyšetření ORL, včetně audiometrického a vyšetření dle Romberga, Unterbergera, spontánního a polohového nystagmu a chůze při zavřených očích ke stanovenému cíli, vyšetření krevního obrazu, sedimentace krve, nechybí ani vyšetření moči a vyšetření ortopedické, včetně RTG kloubů. Vhledem k vysokým finančním nákladům za tyto vyšetření dočasně postačí pouze potvrzení od obvodního lékaře.
**) Čestné prohlášení podepsané frekventantem, že získané znalosti a dovednosti nevyužije k trestné činnosti.